INFORMĀCIJA PATĒRĒTĀJIEM

 

Paškontrole

 

Paškontroles sistēma SIA "LSTK"

 

Saskaņā ar LR likumdošanu, kā arī labu ražošanas praksi (LRP) un labu higiēnas praksi (LHP), SIA “LSTK” savā uzņēmumā izveidoja Paškontroles darba grupu, kas vairāku mēnešu garumā izstrādāja Paškontroles sistēmas rokasgrāmatu.

 

2003.gada 15 .maijā SIA “LSTK” sāka darboties izstrādātā Paškontroles sistēma.

 

Paškontrole SIA "LSTK" uzņēmumā ir apliecinājums tam, ka uzņēmums veic pastāvīgu kvalitātes uzraudzību, atbilst kvalitatīvas pircēju un apmeklētāju apkalpošanas prasībām, piedāvā preces, kas atbilst drošuma prasībām, ievēro visas sanitāri higiēniskās prasības un garantē procesu drošību uzņēmumā. SIA "LSTK" izstrādāja sava kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.Paškontroles jeb kvalitātes sistēma sākas no izejvielu saņemšanas, visu nosacījumu ievērošanas (normatīvo aktu prasības, iekšējās instrukcijas), pārtikas uzglabāšanas apstākļiem, pārstrādes vai fasēšanas, iepakošanas un realizācijas apstākļiem (kā pārtikas nonākšanas līdz patērētājam).Tikai izpētot visus pārtikas aprites soļus uzņēmumā, saskaņā ar Paškontroles prasībām var sasniegt mērķi- drošas, kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas nonākšanu apritē.

 

Būtiskākie ieguvumi pēc sistēmas ieviešanas

 

Par būtiskākajiem ieguvumiem pēc paškontroles sistēmas ieviešanas uzņēmumā tiek uzskatīts

 

  • Ražošanas procesa pastāvīga kontrole ekonomiski ir izdevīgāka par pastāvīgu gatavā pārtikas produkta laboratorisko kontroli
  • Paškontrole uzņēmumā ir starptautiski atzīta (ES direktīva)
  • Izstrādāta konkrētai ražotnei un ir elastīga
  • Darbinieku atbildības, vienotības un kvalitātes apziņas izveidošanās
  • Patērētāju uzticība pārtikas uzņēmumam
  • Atbildības un kompetenču deleģēšanas pozitīvā ietekme

 

Kapēc paškontrole vajadzīga?

 

LR 19.02.1998. (ar grozījumiem 12.09.2002.) "Pārtikas aprites uzraudzības likuma" 8. pants nosaka, ka pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē. Paškontroles sistēmas galvenos pasākumus reglamentē LR 14.04.1998. MK noteikumu Nr. 130 "Higiēnas prasības pārtikas apritē" 4.punkts.

 

Kas ir Paškontrole?

 

Paškontrole ir nepieciešama pašam uzņēmumam, nevis kontrolējošai institūcijai. Paškontrole - uzņēmuma klientu un konkurētspējas jautājums.

 

Paškontroles sistēmas primārais mērķis ir uzlikt pārtikas ražotājam atbildību par visiem ražošanas, realizācijas aspektiem, atbilstoši Latvijas pārtikas aprites uzraudzības likumam, pārtikas ražotājs ir atbildīgs par ražojamās produkcijas kvalitāti, drošumu un nekaitīgumu. Lai izpildītu augstākminētās prasības, ir jāizvērtē galvenie paškontroles sistēmas pamatprincipi, kas ir "Laba higiēnas prakse" ( LHP), "Laba ražošanas prakse" (LRP) un "Pārtikas drošības riska analīze" jeb Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), kurus ievērojot sistēmas galaprodukts vai rezultāts ir uzņēmuma kvalitātes sistēmas nodrošināšana. LHP un LRP pamatprincipi ir definēti Eiropas Savienības dokumentā Codex Alimentarius "General Principles or Food Hygiene", kas norāda visus darbības soļus, kas nepieciešami procesu izzināšanai, visu pārtikas aprites posmu dokumentēšanai, kā arī vērtēšanas kritēriju izstrādāšanai uzņēmuma produkcijas kontrolei.

 

Runājot par paškontroli, valstī pastāv divi kontroles veidi: oficiālā kontrole, ko veic uzraudzības institūcijas, un paškontrole, kas tiek veikta uzņēmuma iekšienē un nav tieši saistīta ar valsts uzraudzību. Paškontroles sistēma ir labi dokumentēts pasākumu komplekss, lai piegādātu patērētājam drošu pārtiku. Viens no paškontroles sistēmas uzdevumiem ir maksimāli atsijāt nevajadzīgas kontroles aktivitātes uzņēmumā, tādējādi samazinot izdevumus, kas saistīti ar neatbilstošas produkcijas ražošanu vai ārkārtas situāciju uzņēmumos. Paškontrole palīdz risināt sarežģītas situācijas saistībā ar cilvēku saslimšanu, lietojot uzturā uzņēmumā ražotos vai tirgotos pārtikas produktus. Pietiekami dokumentēta un sakārtota paškontroles sistēma ir viens no argumentiem, kas palīdz uzņēmumam pierādīt, ka tas nav vainīgs vai arī vaina nav tik izteikta, kā to interpretējusi trešā puse. Paškontroles sistēma ir uzņēmuma arguments, diskutējot ar kontrolējošām institūcijām, uzstājoties tiesā un tamlīdzīgi. Tātad tas ir papildu garants tam, lai uzņēmums varētu sevi pasargāt ārkārtas situācijās.

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, tālr. 67 063 931, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2020.