Pircēji mums nereti jautā: kāda dzimte ir vārdam “sāls” - sieviešu vai vīriešu? Ja sāls tagad ir vīriešu dzimtē, kāds tam ir pamatojums?

 

Atbilde ir garāka, kā varētu šķist :)

 

Valsts valodas aģentūra:

 

Sāls ir vīriešu dzimtes lietvārds, kuru loka tāpat kā 2. deklinācijas lietvārdus akmens, zibens, ūdens, mēness u. c. Pamatojums - pret vārda sāls dalījumu pārtikā lietotais un ķīmijā lietotais sāls jau pirms daudziem gadiem iebilda ķīmiķi, jo sāls kā ķīmiskais elements ir abos gadījumos, tāpēc nav pamata līdzīgu (vai pat vienādu!) ķīmisku elementu apzīmēšanai izšķirt vīriešu un sieviešu dzimti. Tāpēc arī Terminoloģijas komisija pieņēma lēmumu, ka visu veidu sāls ir vīriešu dzimtes vārds.

 

Resursi no Valsts valodas aģentūras mājas lapas:

 

http://valoda.lv/Biezak_uzdotie_jautajumi/Pareizrakstiba/726/mid_585#66

 

Valsts Valodas Komisija:

 

Vienādota ir arī vārda sāls dzimte vienskaitļa un daudzskaitļa formās, lai no­vērstu 50.—60. gados terminoloģijas praksē izplatīto formu variantumu un ne­konsekvenci. Formu nekonsekvenci kaut kādā mērā paredzēja toreizējā norma: «tā sāls» (vārāmā) un «tas sālis» — «tie sāļi» ķīmijā. Vārda sāls dažu dzimtes un skaitļa formu sakritības dēļ šīs formas lielā mērā tika jauktas: tā sāls un tās sālis, tie sāļi un tas sālis, arī tas sāls. Turklāt nekonsekvence bija vērojama gan runas valodā, gan grāmatās, piemēram, ķīmijas mācību grāmatā 7. klasei (R., 1950) la­sāms: «Milzīgi šā [nātrija hlorīda — V. S.] sāļa daudzumi izšķīdināti jūras ūdenī. Ūdens iztvaikošanas dēļ sāls koncentrācija palielinās..» (72. lpp., vienā rindkopā!). Vairoties no nekonsekvences neērtībām un no homonīmiskajām formām tās sālis un tas sālis, praksē pakāpeniski pārsvaru guva divas formas: tā sāls un tie sāļi, turklāt, kā tika konstatēts, sarunvalodā visbiežāk svārstās nominatīvs «tas sāls» un «tā sāls» līdz ar datīvu «sālim» un «sālij» [57, I, 318].

 

Formu nekonsekvence īpaši traucējoša ir terminoloģijā. Tāpēc TK 60. gadu bei­gās, apspriežot ķīmijas terminus, atzina, ka, tā kā latviešu valodas sistēmā liet­vārdi parasti tiek lietoti vienā dzimtē, turpmāk terminoloģiskajā praksē vārds sāls visos gadījumos lietojams vienā — vīriešu — dzimtē formās tas sāls — tie sāļi (vienskaitlī lokot pēc līdzskaņu celmu parauga, tādējādi saglabājot plaši iz­platīto vienskaitļa ģenitīva formu sāls). TK lēmums atspoguļots 7tv: bāziskais sāls, rūgtais sāls, vārāmais sāls u. c. (Mēģinājums nodalīt vārāmo sāli no nātrija hlorīda atzīstams par nepamatotu, jo tā ir viena un tā pati viela.) Vīriešu dzimtes priekšrocības noteica vairāki motīvi: tās daļējā izplatība vienskaitlī un pārsvars daudz­skaitlī, tās līdzskaņu celma locījumu paradigmas minimālā atšķirība no sieviešu dzimtes i-celma paradigmas, vairīšanās no homonīmiskās formas sālis u.c.

 

Resursi no Valsts valodas komisijas mājas lapas:

 

http://www.valoda.lv/pareizrakstba/#66

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, tālr. 67 063 931,

WhatsApp: 24 202 040, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2022.